سنگ نمک/کلوخه نمک/نمک های معدنی

شرکت نمک پاینده

واحد تحقیقات

شماره 10064/003

معادن نمک و روش استخراج  (شرکت نمک پاینده )

درکل دو نوع معدن نمک درایران وجود دارد :

1- معادن نمک کوهی

2- نمک های دریاچه ای یا نمک استخراج شده از آب دریا

معادن نمک در شهرستان گرمسار و محصولات نمک شرکت نمک پاینده تماما از نوع و مواد اولیه نمک های کوهی میباشد

در منطقه شهرستان گرمسار به دوروش در معدن نمک نمک استخراج میشود

1- معادن نمک روباز

2- معادن نمک تونلی (اطاق پایه)

اخریا طی چند سال گذشته بیش از 80درصد معادن به علت عدم نیاز باطله برداری ودرنتیجه کاهش هزینه باطله برداری به   صورت تونلی (اطاق پایه )کار میکنند

اما در هر حال و در هردو روش به اینگونه عمل میشود که ابتدا  در محل (سینه کار) تعین شده جهت استخراج توسط مته های حفاری   حفره ایجاد میکنند که  حسب وسعت محل استخراج و یا پارامترهای تاثیر گذار دیگر تعداد حفره ها (به اصطلاح چال )  و همچنین عمق آنها متفاوت بوده و  معمولا از 10یا 20 عددمیتوان شروع و گاها تا 100یا 200عدد هم خواهد رسید عمق چالهای ایجاد شده نیز متفاوت بوده  و براساس طول مته های مورد استفاده میباشد معمولا بر اساس روال و عرف موجود  مته های   حفاری  مورد استفاده در معادن  نمک از 1.5متر شروع و تا 6یا 9میرسد .

ودرنهایت چالها را توسط مواد منفجره مصلح کرده  و سپس  انفجار میشود

پس از عملیات انفجار سنگهای نمک جدا شده از کوه برااثر انفجار که روی هم ریخته شده اند را توسط  لودر جمع کرده و اماده بارگیری  به کارخانه میکنند

در روش استخراج به روش تونل روش استخراج همان چال زدن و انفجار است اما با روش روباز تفاوتهای دارد

برای انفجار و جداکردن نمک از کوه الزاما میبایست چالهای عمودی یا زاویه دار زده شود  اما در تونل به دلیل وجود سقف لذا درمرحله اول  امکان زدن چال به صورت عمودی نیست درنتیجه ابندا بالاترین سطع ارتفاع  سینه کار را   به صورت افقی حفاری کرده و مواد منفجره را  به صورت افقی در دیواره سطح کار میگذارند

وابتدا این چالها را منفجر میکنند (به علت اینکه کل سطح انفجار بسته بوده لذا عملا میزان کمی نمک براساس منطق موجود استخراج میشود) بااین کار فضای داخل کوه ایجاد میشود (منفذ)  که حالا میتوان داخل این فضای ایجاد شده را به صورت عمودی حفاری کرد.

      خانهبیمهارتباط با ماتماس