شعار سازمانی گروه نمک پاینده

اهداف و الویتهای خانواده شرکت نمک پاینده
شرکت نمک پاینده  قبل از استخدام و بکارگیری پرسنل و تیم مجموعه  هریکی از متخصصین و کارمندان مجموعه را درخصوص روش کار و اهداف شرکت و شعار سازمانی شرکت که جزء اصول اصلی و اجتناب ناپذیر مجموعه بوده توجیه میکند
ما اعضای خانواده شرکت نمک پاینده در راستای اهداف و اندیشه شرکت نمک پاینده  به اصول خویش که همانا موارد ذیل می باشد هم قسم و متعهد می باشیم:
۱-راستی، انصاف و نیکی در پندار، گفتار و کردارمان
۲-احترام به ارزش های انسانی خود و دیگران
۳-بیگانه شدن با واژه «نه» دربرابر مشتری
۴- تلاش درراه بهبود کیفیت و خدمات به مشتریان و صنعت مملکت عزیزمان
۵-حرکت مستمر در مسیر تعالی (دوری از ایستائی و تنبلی)
۶-عشق و ایمان به اهداف تیم و خانواده شرکت نمک پاینده
۷-اعتلای روزافزون کیفیت کار
۸-ایجاد احساس رضایت و لذت از حضور برای خود و دیگران دربازار
۹-اعتقاد به آرمان، فرهنگ و ارزش های سازمان نمک پاینده و مشتریان
۱۰-ایمان به ولی نعمت بودن مشتری و تکریم مراجعین و مخاطبین گرامی
۱۱-ایمان به اندیشیدن، نوآوری و خلاقیت و کیفیت
۱۲-تعهد در حفظ ارزشهای برند نمک پاینده
۱۳-تعهد به فراهم آوردن یک مجموعه پویا و مشتری مدار
۱۴-تلاش برای پیشتاز بودن درکیفیت و ارائه بهترینها دراین صنعت